Portal/Trang chủ
 
Hotline
Chào mừng Quý khách đến với Ngân hàng trực tuyến của OceanBank!                      Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) – Địa chỉ: Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04. 3772 6789 - Fax: 04.3772 6969 - Hotline 1800 58 88 15 - Email: support@oceanbank.vn

Mục lục

1. Đăng nhập

2. Tài khoản

3. Tài khoản tiết kiệm

4. Tài khoản vay

5. Hoạt động tài khoản

6. Tải xuống hoạt động tài khoản

7. Tải xuống tất cả các giao dịch

8. Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

9. Chuyển khoản nội bộ

10. Sử dụng token

11. Xem các giao dịch chuyển khoản

12. Thêm mới người thụ hưởng

13. Tạo mẫu chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

14. Tạo mẫu chuyển khoản nội bộ

15. Sử dụng mẫu chuyển khoản

16. Đặt lịch chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

17. Đặt lịch chuyển khoản nội bộ

18. Xem các giao dịch đặt lịch chuyển khoản

19. Hủy bỏ đặt lịch chuyển khoản

20. Truy vấn tỷ giá hối đoái

21. Hộp thư

22. Bảng thông báo

23. Đổi mật khẩu

 


Nội dung

1. Đăng nhập

Chức năng:
Khách hàng đăng nhập vào Easy Internet Banking.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu
Bước 2. Click vào nút “Đăng nhập”

Thông tin chi tiết:

Tên đăng nhập

Tên truy cập

Mật khẩu

Mật khẩu đăng nhập của khách hàng

Lưu ý:

  • Mật khẩu bao gồm 6 đến 12 ký tự.
  • Chỉ cho phép dùng chữ hoa, chữ thường, chữ số, không cho phép dùng các ký tự đặc biệt.
  • Ký tự đầu tiên có thể là chữ hoa, chữ thường, chữ số.
  • Thời gian hết hạn của mật khẩu là sau 3 tháng, sau ngày đó khách hàng cần phải thay đổi mật khẩu mới.
  • Thời gian thông báo việc hết hạn mật khẩu là trước khi mật khẩu hết hạn 10 ngày.
  • Số lần cho phép nhập sai mật khẩu là 2, nếu sau 3 lần nhập sai mật khẩu, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản của khách hàng.

2. Tài khoản

Chức năng:
Liệt kê các tài khoản thanh toán, tài khoản linh hoạt, tài khoản tiết kiệm và các khoản vay của khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản” hoặc click vào mục “Xem số dư”, danh sách các tài khoản sẽ được liệt kê.

Thông tin chi tiết:

Số tài khoản

Bao gồm các tài khoản của khách hàng

Ngày giao dịch cuối

Là ngày gần nhất có giao dịch

Số dư

Số dư hiện tại trong tài khoản của khách hàng

Hiển thị theo

Chọn hiển thị số dư của tất cả tài khoản theo 1 loại tiền tệ. Và dùng để tính tổng số dư của các tài khoản của khách hàng theo 1 loại tiền tệ.

Ngày đáo hạn

Là ngày đáo hạn của khoản vay

Số tiền vay

Là số tiền vay của khoản vay


3. Tài khoản tiết kiệm

Chức năng:
Cho phép khách hàng xem thông tin các tài khoản tiết kiệm.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản” hoặc click vào mục “Xem số dư”, danh sách các tài khoản sẽ được liệt kê.
Bước 2. Khách hàng click vào một tài khoản tiết kiệm, thông tin về tài khoản sẽ được hiện ra.

Thông tin chi tiết:

Sản phẩm tiết kiệm

Loại sản phẩm tiết kiệm

Tài khoản tiết kiệm

Số tài khoản tiết kiệm

Mô tả tài khoản

Thông tin mô tả tài khoản

Tài khoản trả lãi

Tài khoản được trả lãi vào

Số tiền gửi

Số tiền gửi tiết kiệm

Số dư thực

Số dư thực của tài khoản tiết kiệm

Tiền tệ

Loại tiền tệ của tài khoản

Ngày gửi

Ngày bắt đầu gửi tiết kiệm

Ngày đáo hạn

Ngày mà khách hàng có thể rút tiền ra

Thời gian gửi

Khoảng thời gian gửi tiền tiết kiệm, được tính theo ngày

Lãi suất

Lãi suất tiết kiệm

Phương thức gia hạn

Phương thức gia hạn tài khoản


4. Tài khoản vay

Chức năng:
Cho phép khách hàng xem thông tin các khoản vay.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản” hoặc click vào mục “Xem số dư”, danh sách các tài khoản sẽ được liệt kê.
Bước 2. Khách hàng click vào một tài khoản vay, thông tin về khoản vay sẽ được hiện ra.

Thông tin chi tiết:

Thông tin khoản vay

Thông tin chi tiết về khoản vay

Tài khoản vay

Số tài khoản vay của khách hàng

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán cho khoản vay

Loại sản phẩm

Loại sản phẩm vay

Sản phẩm

Tên sản phẩm của khoản vay

Số tiền vay

Là số tiền vay

Tiền tệ

Loại tiền tệ của khoản vay

Ngày hiệu lực

Ngày bắt đầu của khoản vay

Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn của khoản vay

Tên người đăng ký chính

Tên người đăng ký vay chính

Trạng thái tài khoản

Trạng thái hiện tại của khoản vay bao gồm: đang vay, đã trả

Tình trạng tài khoản

Tình trạng tài khoản của khách hàng

Lãi chưa trả

Là số lãi chưa trả của khoản vay

Cách tính lãi

Cách tính lãi cho khoản vay

Lãi suất thực

Lãi suất thực cho khoản vay

Lãi dự thu đến ngày

Lãi dự thu tính đến ngày

Đồng trả nợ

Danh sách các khách hàng đi vay

Tên khách hàng

Tên các khách hàng cùng vay

Chịu trách nhiệm

Trách nhiệm của từng người đi vay

Phần trăm dư nợ

Phần trăm còn nợ

Số dư nợ

Số tiền còn nợ

Lãi suất

Chi tiết lãi suất

Loại lãi suất

Thành phần tính lãi gồm: lãi thường, lãi phạt…

Cách tính lãi

Cách tính lãi

Lãi suất

Lãi suất

Tài khoản kết nối

Tài khoản kết nối với khoản vay của khách hàng

Mã khách hàng

Mã khách hàng

Loại liên kết

Loại liên kết

Số tham chiếu

Số tham chiếu

Phí

Xem các loại phí

Loại phí

Các loại phí

Số tiền phí đáo hạn

Số tiền phí đáo hạn

Tiền tệ

Loại tiền tệ

Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn của khoản phí

Tài khoản trả phí

Tài khoản để trả phí

Lịch trả nợ

Lịch trả nợ của khoản vay

Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn

Loại

Các loại thành phần

Số tiền

Số tiền

Số tiền đã trả

Số tiền đã trả

Số tiền đến hạn

Số tiền đến hạn


5. Hoạt động tài khoản

Chức năng:
Cho phép xem và tìm kiếm các hoạt động tài của khoản thanh toán và tài khoản linh hoạt.

Hướng dẫn sử dụng:
Xem hoạt động tài khoản:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản”
Bước 2. Click vào mục “Xem số dư”
Bước 3. Click vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản linh hoạt cần xem

Tìm kiếm hoạt động tài khoản
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản”
Bước 2. Click vào mục “Xem giao dịch”
Bước 3. Chọn tài khoản cần xem
Bước 4. Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Bước 5. Click vào nút “Xem”

Thông tin chi tiết:

Tìm kiếm hoạt động tài khoản

Màn hình tìm kiếm các giao dịch

Chọn tài khoản

Chọn tài khoản để xem

Hiển thị giao dịch trên 1 trang

Chọn số giao dịch hiện ra trên 1 trang

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu để tìm kiếm giao dịch

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc để tìm kiếm giao dịch

Từ số tiền

Khoảng số tiền của giao dịch

Đến số tiền

Khoảng số tiền của giao dịch

Mã giao dịch

Mã giao dịch

Sắp xếp theo ngày giao dịch

Sắp xếp theo ngày giao dịch: mới nhất trên cùng hay cũ nhất trên cùng

Hoạt động tài khoản

Màn hình hiển thị các giao dịch

Số tài khoản

Số tài khoản

Số dư thực

Là số dư thực tế trên tài khoản

Số dư khả dụng

Là số dư trên tài khoản mà khách hàng được phép sử dụng. Số dư khả dụng bằng số dư thực cộng với hạn mức tín dụng mà khách hàng được cấp

Chưa thanh toán bù trừ

Là khoản tiền chưa thanh toán bù trừ của khách hàng

Hạn mức tín dụng

Là hạn mức tín dụng của khách hàng

Sắp xếp theo ngày giao dịch

Sắp xếp theo ngày giao dịch: mới nhất trên cùng hay cũ nhất trên cùng

Ngày giao dịch

Là ngày giao dịch được đưa lên

Ngày hiệu lực

Là ngày giao dịch bắt đầu có hiệu lực

Mã giao dịch

Mã của từng giao dịch

Mô tả

Mô tả giao dịch

Ghi nợ

Số tiền ghi nợ vào tài khoản khách hàng

Ghi có

Số tiền ghi có vào tài khoản khách hàng

Số dư

Số dư hoạt động của giao dịch


6. Tải xuống hoạt động tài khoản

Chức năng:
Cho phép khách hàng tải xuống các hoạt động tài khoản ra file Excel, PDF, MS Money, OFX.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản”
Bước 2. Click vào mục “Xem giao dịch”
Bước 3. Chọn tài khoản cần tải xuống các hoạt động
Bước 4. Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Bước 5. Click vào nút “Tải xuống”
Bước 6. Chọn loại tải xuống
Bước 7. Click vào nút “Tải xuống”

Thông tin chi tiết:

Chọn tài khoản

Chọn tài khoản để xem

Chọn loại tải xuống

Chọn loại file để tải xuống


7. Tải xuống tất cả các giao dịch

Chức năng:
Cho phép khách hàng tải xuống tất cả các hoạt động của tất cả các tài khoản tiền gửi thanh toán và tài khoản tiền gửi linh hoạt ra file Excel.

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tài khoản”
Bước 2. Click vào mục “Tải xuống các giao dịch”
Bước 3. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của các giao dịch
Bước 4. Click vào nút “Tải xuống”

Thông tin chi tiết:

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu của giao dịch

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc của giao dịch


8. Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

Chức năng:
Cho phép chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Tới tài khoản của mình”.
Bước 3. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 4. Chọn tài khoản chuyển đến
Bước 5. Nhập số tiền cần chuyển đi
Bước 6. Chọn chuyển ngay hay chuyển sau
Bước 7: Chọn lưu lại thành mẫu chuyển khoản để dùng lại sau này hay không
Bước 8. Click vào nút “Tạo”
Bước 9. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 10: Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 11. Click vào nút “Xác nhận”

Thông tin chi tiết:

Đặt tên cho giao dịch

Khách hàng có thể điền hay không. Cho phép khách hàng đặt tên cho từng giao dịch chuyển khoản

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản để chuyển đi

Tài khoản chuyển đến

Chọn tài khoản để chuyển đến

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Ngày hiệu lực

Là ngày bắt đầu chuyển khoản, có thể là chuyển ngay hay chuyển sau vào 1 ngày nào đó

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch chuyển khoản

Lưu lại thành mẫu

Khách hàng có thể chọn lưu lại thành mẫu để dùng lại sau này

Đặt tên cho mẫu

Khách hàng đặt tên cho mẫu chuyển khoản


9. Chuyển khoản nội bộ

Chức năng:
Cho phép chuyển khoản tới các tài khoản trong ngân hàng Đại Dương

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Tới tài khoản cùng ngân hàng”
Bước 3. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 4. Chọn người thụ hưởng từ danh sách có sẵn hoặc điền thông tin tài khoản của người thụ hưởng
Bước 5. Nhập số tiền cần chuyển đi
Bước 6. Chọn chuyển ngay hay chuyển sau
Bước 7. Điền thông tin nội dung chuyển khoản
Bước 8. Chọn lưu lại thành mẫu chuyển khoản để dùng lại sau này hay không
Bước 9. Click vào nút “Tạo”
Bước 10. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 11. Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 12. Click vào nút “Xác nhận”

Thông tin chi tiết:

Đặt tên cho giao dịch

Khách hàng có thể điền hay không. Cho phép khách hàng đặt tên cho từng giao dịch chuyển khoản

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản để chuyển đi

Người thụ hưởng

Chọn người thụ hưởng trong danh sách

Tài khoản chuyển đến

Tài khoản chuyển đến của người thụ hưởng

Tên

Tên người thụ hưởng

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Ngày hiệu lực

Là ngày bắt đầu chuyển khoản, có thể là chuyển ngay hay chuyển sau vào 1 ngày nào đó

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch chuyển khoản

Lưu lại thành mẫu

Khách hàng có thể chọn lưu lại thành mẫu để dùng lại sau này

Đặt tên cho mẫu

Khách hàng đặt tên cho mẫu chuyển khoản


10. Sử dụng token

Chức năng:

Token card (Token) là thiết bị điện tử sinh mật khẩu ngẫu nhiên, dùng để xác thực cho các giao dịch chuyển khoản, đặt lịch chuyển khoản của dịch vụ Easy Internet Banking

Hướng dẫn sử dụng

Cho giao dịch chuyển khoản:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Khách hàng click vào mục “Tới tài khoản cùng ngân hàng” (hoặc “Tới tài khoản của mình”)
Bước 2. Điền thông tin chuyển khoản
Bước 3. Click vào nút “Tạo”
Bước 4. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 5: Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 6. Click vào nút “Xác nhận”

Cho đặt lịch chuyển khoản:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Đặt lịch chuyển”
Bước 3. Khách hàng click vào mục “Tới tài khoản cùng ngân hàng” (hoặc “Giữa các tài khoản của khách hàng”)
Bước 4. Điền thông tin đặt lịch chuyển khoản
Bước 5. Click vào nút “Tạo”
Bước 6. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 7. Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 8. Click vào nút “Xác nhận”

Cho tiện ích Đồng bộ Token:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tiện ích cho Token”
Bước 2. Khách hàng click vào menu “Đồng bộ Token”
Bước 3. Nhập mật khẩu hiện tại và xuất hiện kế tiếp trên Token
Bước 4. Click vào nút “Tiếp tục”

Cho tiện ích Kiểm tra Token:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tiện ích cho Token”
Bước 2. Khách hàng click vào menu “Kiểm tra Token”
Bước 3. Nhập mật khẩu hiện tại trên Token
Bước 4. Click vào nút “Tiếp tục”


11. Xem các giao dịch chuyển khoản

Chức năng:
Cho phép xem các giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Xem lịch chuyển”
Bước 3. Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Bước 4. Click vào nút “Tìm kiếm”

Thông tin chi tiết:

Loại chuyển khoản

Loại chuyển khoản

Trạng thái

Trạng thái của giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Tên giao dịch

Tên của giao dịch đặt lịch chuyển khoản do khách hàng đặt tên

Số tham chiếu

Số tham chiếu do Easy Internet Banking sinh ra

Từ ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch

Đến ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch


12. Thêm mới người thụ hưởng

Chức năng:
Tạo mới người thụ hưởng cho chuyển khoản nội bộ

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Khách hàng click vào mục “Tạo người thụ hưởng”
Bước 3. Click vào nút “Thêm mới”
Bước 4. Lựa chọn loại chuyển khoản là “Nội bộ”
Bước 5. Click vào nút “Thêm mới”
Bước 6. Nhập mã người thụ hưởng
Bước 7. Nhập tên người thụ hưởng
Bước 8. Nhập số tài khoản người thụ hưởng
Bước 9. Nhập hạn mức giao dịch
Bước 10. Click vào nút “Thêm mới”

Thông tin chi tiết:

Mã người thụ hưởng

Mã người thụ hưởng

Tên người thụ hưởng

Tên người thụ hưởng

Số tài khoản

Số tài khoản người thụ hưởng

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch cho người thụ hưởng


13. Tạo mẫu chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

Chức năng:
Cho phép tạo mẫu chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Khách hàng click vào mục “Tạo mẫu chuyển khoản”
Bước 3. Chọn loại chuyển khoản là “Giữa các tài khoản khách hàng”
Bước 4. Click vào nút “Thêm mẫu”
Bước 5. Đặt tên cho mẫu
Bước 6. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 7. Nhập số tiền chuyển
Bước 8. Nhập nội dung chuyển khoản
Bước 9. Nhập hạn mức giao dịch
Bước 10. Click vào nút “Thêm”

Thông tin chi tiết:

Đặt tên cho mẫu

Đặt tên cho mẫu

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản chuyển đi

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch chuyển khoản

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch của người thụ hưởng


14. Tạo mẫu chuyển khoản nội bộ

Chức năng:
Cho phép tạo mẫu chuyển khoản nội bộ

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Khách hàng click vào mục “Tạo mẫu chuyển khoản”
Bước 3. Chọn loại chuyển khoản là “Nội bộ”.
Bước 4. Click vào nút “Thêm mẫu”
Bước 5. Đặt tên cho mẫu
Bước 6. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 7. Nhập số tiền chuyển
Bước 8. Nhập nội dung chuyển khoản
Bước 9. Chọn người thụ hưởng, click vào “Lấy người thụ hưởng” hoặc điền thông tin chi tiết người thụ hưởng
Bước 10. Click vào nút “Thêm”

Thông tin chi tiết:

Đặt tên cho mẫu

Đặt tên cho mẫu

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản chuyển đi

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch chuyển khoản

Người thụ hưởng

Chọn người thụ hưởng

Lấy thông tin người thụ hưởng

Khách hàng click vào đây để lấy thông tin về người thụ hưởng

Tên người thụ hưởng

Tên người thụ hưởng

Số tài khoản

Số tài khoản người thụ hưởng

Hạn mức giao dịch

Hạn mức giao dịch của người thụ hưởng


15. Sử dụng mẫu chuyển khoản

Chức năng:
Sử dụng mẫu chuyển khoản có sẵn cho việc chuyển khoản

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Chuyển khoản”
Bước 2. Khách hàng click vào mục “Tạo mẫu chuyển khoản”
Bước 3. Click vào nút “Sao chép” của mẫu chuyển khoản cần dùng
Bước 4. Màn hình chuyển khoản sẽ hiện ra và chứa sẵn các thông tin từ mẫu

Thông tin chi tiết:

Tên mẫu

Tên của mẫu

Chỉnh sửa

Click vào đây để chỉnh sửa mẫu

Sao chép

Sao chép thông tin từ mẫu sang giao dịch chuyển khoản


16. Đặt lịch chuyển khoản giữa các tài khoản khách hàng

Chức năng:
Cho phép đặt lịch chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Đặt lịch chuyển”
Bước 3. Chọn loại chuyển là “Giữa các tài khoản của khách hàng”
Bước 4. Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc của lịch chuyển khoản
Bước 5. Nhập tần suất chuyển khoản.
Bước 6. Click vào nút “Tiếp”
Bước 7. Đặt tên cho giao dịch (có thể nhập hay không)
Bước 8. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 9. Chọn tài khoản chuyến đến
Bước 10. Nhập số tiền cần chuyển
Bước 11. Nhập ngày giá trị, là ngày lịch chuyển có hiệu lực
Bước 12. Nhập nội dung chuyển khoản
Bước 13. Click vào nút “Tạo”
Bước 14. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 15. Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 16. Click vào nút “Xác nhận”

Thông tin chi tiết:

Loại chuyển khoản

Loại chuyển khoản

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu của lịch chuyển khoản

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc của lịch chuyển khoản

Tần suất

Tần suất của lịch chuyển khoản

Đặt tên cho giao dịch

Khách hàng có thể điền hay không. Cho phép khách hàng đặt tên cho từng giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản để chuyển đi

Tài khoản chuyển đến

Chọn tài khoản để chuyển đến

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Ngày hiệu lực

Là ngày bắt đầu lịch chuyển khoản

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch đặt lịch chuyển khoản


17. Đặt lịch chuyển khoản nội bộ

Chức năng:
Cho phép đặt lịch chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàngs

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Đặt lịch chuyển”
Bước 3. Chọn loại chuyển là “Chuyển khoản nội bộ”
Bước 4. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của lịch chuyển khoản
Bước 5. Chọn tần suất chuyển khoản.
Bước 6. Click vào nút “Tiếp”
Bước 7. Đặt tên cho giao dịch (có thể nhập hay không)
Bước 8. Chọn tài khoản chuyển đi
Bước 9. Chọn người thụ hưởng từ danh sách hoặc nhập thông tin tài khoản người thụ hưởng
Bước 10. Nhập số tiền cần chuyển
Bước 11. Nhập ngày giá trị, là ngày lịch chuyển có hiệu lực
Bước 12. Nhập nội dung chuyển khoản
Bước 13. Click vào nút “Tạo”
Bước 14. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng
Bước 15: Nhập dãy số trên màn hình Token
Bước 16. Click vào nút “Xác nhận”

Thông tin chi tiết:

Loại chuyển khoản

Loại chuyển khoản

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu của lịch chuyển khoản

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc của lịch chuyển khoản

Tần suất

Tần suất của lịch chuyển khoản

Đặt tên cho giao dịch

Khách hàng có thể điền hay không. Cho phép khách hàng đặt tên cho từng giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Tài khoản chuyển đi

Chọn tài khoản để chuyển đi

Người thụ hưởng

Liệt kê danh sách người thụ hưởng

Tài khoản chuyển đến

Tài khoản chuyển đến của người thụ hưởng

Tên

Tên người thụ hưởng

Số tiền

Số tiền chuyển đi

Ngày hiệu lực

Là ngày bắt đầu lịch chuyển khoản

Nội dung chuyển khoản

Nội dung cho giao dịch đặt lịch chuyển khoản


18. Xem các giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Chức năng:
Cho phép xem các giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Xem lịch chuyển”
Bước 3. Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Bước 4. Click vào nút “Tìm kiếm”

Thông tin chi tiết:

Loại chuyển khoản

Loại chuyển khoản

Trạng thái

Trạng thái của giao dịch đặt lịch chuyển khoản

Tên giao dịch

Tên của giao dịch đặt lịch chuyển khoản do khách hàng đặt tên

Số tham chiếu

Số tham chiếu do Easy Internet Banking sinh ra

Từ ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch

Đến ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch


19. Hủy bỏ đặt lịch chuyển khoản

Chức năng:
Cho phép khách hàng hủy bỏ lịch chuyển khoản

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Đặt lịch chuyển khoản”
Bước 2. Click vào mục “Hủy lịch chuyển”
Bước 3. Chọn các tiêu chí tìm kiếm
Bước 4. Click vào nút “Tìm kiếm”
Bước 5. Click vào giao dịch cần hủy
Bước 6. Click vào nút “Xác nhận hủy”

Thông tin chi tiết:

Loại chuyển khoản

Loại chuyển khoản

Tên giao dịch

Tên của giao dịch đặt lịch chuyển khoản do khách hàng đặt tên

Số tham chiếu

Số tham chiếu do Easy Internet Banking sinh ra

Từ ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch

Đến ngày

Khoảng thời gian tạo giao dịch


20. Truy vấn tỷ giá hối đoái

Chức năng:
Cho phép khách hàng xem thông tin tỷ giá hối đoái

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Tỷ giá hối đoái”
Bước 2. Click vào mục “Tỷ giá hối đoái”
Bước 3. Chọn tiêu chí tìm kiếm
Bước 4. Click vào nút “Tìm kiếm”

Thông tin chi tiết:

Tiền tệ

Loại tiền tệ cần xem

So với

So với VND

Loại tỷ giá

Loại tỷ giá

Giá bình quân

Giá bình quân của tiền tệ

Giá mua

Giá mua của tiền tệ

Giá bán

Giá bán của tiền tệ

Đơn vị

Đơn vị tiền tệ


21. Hộp thư

Chức năng:
Cho phép khách hàng gửi thư đến người dùng khác

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Hộp thư”
Bước 2. Click vào nút “Soạn thư”
Bước 3. Nhập tên đăng nhập của người nhận và nội dung thư
Bước 4. Click vào nút “Gửi”

Thông tin chi tiết:

Soạn thư

Gửi thư đến người dùng khác

Đến

Tên đăng nhập của người nhận

Cc

Tên đăng nhập của người nhận khác

Tiêu đề

Tiêu đề thư

Nội dung

Nội dung gửi đi


22. Bảng thông báo

Chức năng:
Cho phép khách hàng xem các thông báo từ ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào menu “Bảng thông báo”
Bước 2. Click vào mục “Bảng thông báo”

Thông tin chi tiết:

Ngày

Ngày thông báo

Tiêu đề

Tiêu đề thông báo

Nội dung

Nội dung bản tin


23. Đổi mật khẩu

Cho phép khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1. Khách hàng click vào mục“Đổi mật khẩu” tại phần trên cùng bên phải
Bước 2. Nhập mật khẩu cũ
Bước 3. Nhập mật khẩu mới
Bước 4. Nhập lại mật khẩu mới
Bước 5. Click vào nút “Thay đổi”

Thông tin chi tiết:

Dùng bàn phím bảo mật

Khách hàng có thể dùng bàn phím ảo bên cạnh để tăng tính bảo mật

Nhập mật khẩu cũ

Nhập mật khẩu cũ

Nhập mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Xác nhận lại mật khẩu mới